Skip to main content

NGUYEN Duc Son

By 3 octobre 2022Non classé

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – NHỮNG TIẾP NỐI QUA THỜI GIAN

CONTEMPORARY TEACHER TRAINING IN VIETNAM – CONTINUATION THROUGH TIME

Giáo dục với tư cách là một hiện tượng/ hoạt động xã hội đảm bảo cho sự phát triển liên tục của xã hội loài người. Trong đó, những chiều kích đặc thù lĩnh vực giáo dục (mục tiêu giáo dục, hình thức, phương pháp giáo dục và hệ thống tổ chức giáo dục…) là nơi thể hiện rõ nét sự tiếp biến, chuyển giao văn hóa của các không gian văn hóa khác nhau. Đào tạo giáo viên/ sư phạm là một phần của hệ thống giáo dục thể hiện rõ nét điều này. Xác định được những nét tiếp nối giữa đào tạo giáo viên hiện nay với các thời kỳ trong tiến trình lịch sử cho thấy sự phát triển của nền giáo dục. Và giúp hình dung được các kịch bản phát triển trong tương lai.

Bài báo bàn luận về các biểu hiện cơ bản và các mặt chuyển tiếp văn hóa trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Các chiều (dimension) và các đặc trưng của lĩnh vực đào tạo giáo viên có thể được xem xét qua các thời kỳ lịch sử (Phong kiến, Thuộc địa, hiện đại) để có thể xác định các nét tiếp nối quan trọng bao gồm:

• Cơ sở đào tạo.

• Chương trình đào tạo.

• Tổ chức đào tạo.

• Các chính sách về sư phạm.

Trong đó, sự chuyển giao văn hóa Pháp – Việt trong lĩnh vực đào tạo giáo viên rất rõ nét trong thời kỳ thuộc địa được thể hiện ở các khía cạnh sau:

+ Xây dựng các cơ sở đào tạo giáo viên

+ Xác lập chương trình đào tạo giáo viên.

+ Xác lập các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên: tiêu chuẩn, chứng chỉ năng lực sư phạm, quy định hạng giáo viên theo cấp học, trình độ

+ Xác lập các chính sách đào tạo và sử dụng giáo viên: học phí đào tạo, lương bổng, bồi dưỡng.

Education as a social phenomenon/activity ensures the continuous development of human society. In particular, the specific dimensions of the education field (educational goals, educational forms, methods, educational organization system, and so on) are where the acculturation and cultural transfer of different cultural spaces are demonstrated.

Teacher/ pedagogical training is part of an education system that demonstrates this. Identifying the continuation between current teacher training and periods in the historical process shows the development of education. And help visualize future development scenarios.

The article discusses the basic manifestations and aspects of cultural transition in the field of teacher training. Dimensions and characteristics of the field of teacher training can be examined through historical periods (Feudal, Colonial, Modern) to identify important continuations including :

• Training institutions.

• Education program.

• Training organizations.

• Pedagogical policies.

In particular, the French-Vietnamese cultural transfer in the field of teacher training was very clear during the colonial period as belows:

+ Establish teacher training institutions

+ Development of teacher training programs.

+Establish standards for teachers: standards, certificates of education competence, regulations on teacher ranks by grade and level

+ Establish policies for training and using teachers: training fees, salaries, and allowances

Menu Général